مقایسه عملکرد شنوایی و گفتار کودکان کم شنوا پس از کاشت حلزون شنوایی

 کنگره بین المللی کاشت حلزون و علوم وابسته - 2018 مشهد

 

عطیه قزوینی*. کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، مرکز توانبخشی شنیداری کلامی پژواک، تهران.

رضا صادقی. کارشناس شنوایی شناسی، تیم کاشت حلزون بیمارستان لقمان حکیم، مدیر مرکز توانبخشی شنیداری کلامی پژواک، تهران.

رابعه خلیلاوی. کارشناس گفتاردرمانی، تیم کاشت حلزون بیمارستان لقمان حکیم، مرکز شنیداری کلامی پژواک، تهران.

افسانه یوسفی. دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، داشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

مقدمه: توانبخشی پس از کاشت حلزون بر کسب مهارت های ارتباطی بر مبنای شنوایی و همچنین گفتار تاکید دارد. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه ی عملکرد شنوایی و گفتار این کودکان در سال اول پس از کاشت حلزون می باشد.

روش پژوهش: 50 کودک با سن کاشت 15 تا 71 ماهه از مرکز کاشت حلزون شنوایی بیمارستان لقمان حکیم در این پژوهش بررسی شدند. آزمودنی ها در زمان تحویل دستگاه، 3، 6 و 9 ماه پس از آن با مقیاس های مقیاس MAIS، MUSS، SIR، CAP ارزیابی شدند. روش های توصیفی، تحلیل دیداری و اندازه گیری مکرر برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند.

یافته ها: میانگین نمرات کودکان در همه مقیاس ها در طول چهار ارزیابی روند افزایشی و صعودی داشتند. اختلاف میانگین نمرات آزمودنی ها در هر یک از مقیاس ها در طول چهار ارزیابی از نظر آماری معنادار بودند. تحلیل دیداری نموادارها نشان داد که شیب نمودار عملکرد شنوایی از گفتار بیشتر بوده است.

نتیجه گیری: عملکرد شنوایی و گفتاری کودکان روند افزایشی و صعودی داشتند و به تدریج تا پایان سال اول پس از کاشت، کودکان به حداکثر نمرات هر مقیاس نزدیک تر شدند. روند پیشرفت مهارت های شنوایی در سال اول سریع تر از مهارت های گفتاری بوده است. به نظر می رسد برای پیشرفت مهارت های گفتاری تا سطوح بالاتر مقیاس ها، زمان بیشتری نیاز است.

واژگان کلیدی: شنوایی، گفتار، توانبخشی، کاشت حلزون


Comparison of auditory and speech performance of hearing impaired children after cochlear implant

Introduction: Rehabilitation after cochlear implant emphasizes the acquisition of communication skills based on hearing and speech. The aim of this study was to compare the auditory and speech performance of such children in the first year of cochlear implant.

Materials and Methods: A total of 50 children aged 15 to 71 months old with an average cochlear implant age of 40 months was studied from cochlear implant center at Loghman Hospital. The subjects were evaluated at the device delivery, 3, 6, and 9 month after cochlear implant with CAP, MAIS, MUSS, SIR and APCEI scales. Data were analyzed by descriptive methods, visual analysis and repeated measurements.

Results: Data analysis showed upward trends in mean scores of children in all scales during the four evaluations. Significant differences were found in mean scores of subjects in each scale during the four evaluations. Visual analysis of the charts showed a higher slope of the auditory performance chart than the speech.

Conclusion: According to the results, children's auditory-verbal performance showed increasing trends and the children approached the maximum scores of each scale by the end of the first year of implant. The progression of hearing skills in the first year was faster than speech skills. It seems that more time is needed to improve speech skills to higher levels of the scales.

Keywords: Hearing, speech, rehabilitation, cochlear implant

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس: خیابان کارگر جنوبی - چهارراه لشکر - خیابان کمالی - ابتداء خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم - مرکز کاشت حلزون شنوایی

تلفن: 15 53 40 55 021 و 9 الی 05 90 41 55 021 داخلی 416