پلاستیسیتی پس از کاشت حلزون: تغییرات در سطح پلاسمای محیطیBDNF  پاسخ های عصب شنوایی

Razieh Alemi, Masoud Motassadi Zarandy, Mohammad Taghi JoghataeiAli Eftekharian, Mohammad Reza Zarrindast, Nasim Vousoogh

افت شنوایی حسی عصبی می تواند به برخی تغییرات ساختاری و فیزیولوژیکی در مسیرهای شنوایی منجر شود، مانند تغییر در بیان نوروتروفین ها. این فاکتورها به ویژهBDNF ( فاکتور نوروتروفین مغز) نقش مهمی را در کارکردهای سیناپتیک و پلاستیسیتی وابسته به تجربه ایفا می کند. BDNF به شکل وابسته به فعالیت سنتز می شود که می تواند بر سیستم های نوروترنسمیتری مختلف مغز و ارتباط بین آنها اثر بگذارد. متاسفانه پس از محرومیت شنوایی، سطح بیان BDNF در حلزون، مسیر شنوایی و قشر کاهش می یابد. در عین حال، تزریق BDNF می تواند به طور قابل ملاحظه ای از دژنرسانس نورون های شنوایی و rescue spiral ganglion Neurons جلوگیری کند. بازسازی عملکرد حلزون بعد از افت شنوایی از طریق کاشت حلزون امکان پذیر است. مطالعات تغییرات ساختاری در پلاستیسیتی بعد کاشت حلزون در مسیرهای شنوایی را گزارش کردند. این آغاز پلاستیسیتی سیناپتیک به وقایع منظمی در غلظت سنتز BDNF به دنبال تحریک مداوم مرتبط است. ارزیابی تغییرات غلظت خونی نوروتروفین ها به عنوان پیش بین پلاستیسیتی می تواند به دانشمندان در مشخص کردن پیش آگهی کاشت حلزون، و همینطور متد کاندیداتوری یا تقویت کارکرد پروتز ها با اضافه کردن میزان دقیق مورود نیاز BDNF به ردیف الکترود کمک کند.

در این مطالعه غلظتBDNF پلاسما قبل از جراحی کاشت حلزون و 6 ماه بعد کاشت حلزون در 15 دریافت کننده اندازه گیری شد. گروه کاشت حلزون با 10 کودک دارای سمعک مقایسه شدند. علاوه بر این همبستگی احتمالی بین غلظت BDNF پلاسما بعد جراحی وelectrical compound action potential (ECAP) و آستانه های comfort-level (C-level)را بررسی شدند. غلظت BDNF پلاسما در گروه کاشت حلزون به طور قابل ملاحظه ای بعد جراحی افزایش یافت، در حالی که در گروه دارای سمعک معنادار نبود. آنالیز اندازه گیری های مکرر ECAP و آستانه های C-level در گروه کاشت حلزون نشان داد که برخی انواع ثبات حین جلسات پیگیری برای آستانه ECAP در قسمت قاعده ای و E16 الکترود های میانی وجود داشته است، گرچه آستانه C-level برای همه الکترودهای انتخاب شده به طور قابل ملاحظه ای تا 6 ماه بعد از پیگیری افزایش یافت. جالب است که همبستگی بین غلظت BDNF پلاسما بعد جراحی و تغییرات ECAP یا آستانه C-level یافت نشد.

این نتیجه گرفته شد که تغییرات در آستانه C-level و حالت ثبات آستانه های ECAP و تغییرات قابل ملاحظه در غلظت BDNF می تواند به عنوان شاخص پلاستیسیتی مرتبط با تجربه بعد از تحریک کاشت حلزون در نظر گرفته شود. غلظت BDNF به طور قابل ملاحظه ای بعد از کاشت حلزون تغییر می کند. چون کاشت حلزون به تغییرات ساختاری و فیزیولوژیکال در مسیرهای شنوایی منجر خواهد شد، داشتن دانش در مورد سطح دقیق BDNF می تواند به عنوان شاخص موفقیت کاشت حلزون و پلاستیسیتی مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر این ، از آنجایی که این فاکتور می تواند در آینده یک آیتم افزودنی به ردیف الکترودهای کاشت باشد، بنابراین دانستن غلظت دقیق تغییرات این فاکتور در جمعیت کودکان می تواند مفید باشد. بعد از تحریک کاشت، پاسخ عصب حلزون یک نوع وضعیت باثباتی دارد، در حالی که آستانه های C-level به طور قابل ملاحظه ای از جلسات فیتینگ تا 6 ماه پیگیری افزایش می یابد. این تغییرات در آستانه C-level و حالت ثبات آستانه های ECAP و تغییرات قابل ملاحظه غلظت BDNF می تواند به عنوان پلاستیسیتی مرتبط با تجربه بعد از تحریک کاشت در نظر گرفته شود.

 International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 105 (2018) 103–110

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس: خیابان کارگر جنوبی - چهارراه لشکر - خیابان کمالی - ابتداء خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم - مرکز کاشت حلزون شنوایی

تلفن: 15 53 40 55 021 و 9 الی 05 90 41 55 021 داخلی 416