بررسی تاثیر توانبخشی قبل از کاشت حلزون بر عملکرد شنوایی و گفتار کودکان بعد از کاشت حلزون

 کنگره بین المللی کاشت حلزون و علوم وابسته - 2018 مشهد

 

عطیه قزوینی*. کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، مرکز توانبخشی شنیداری کلامی پژواک، تهران.

رضا صادقی. کارشناس شنوایی شناسی، تیم کاشت حلزون بیمارستان لقمان حکیم، مدیر مرکز توانبخشی شنیداری کلامی پژواک، تهران.

رابعه خلیلاوی. کارشناس گفتاردرمانی، تیم کاشت حلزون بیمارستان لقمان حکیم، مرکز شنیداری کلامی پژواک، تهران.

افسانه یوسفی. دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، داشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

مقدمه: عمل کاشت حلزون در کودکان کم شنوا یک جریان مستمر است که یکی از بخش های مهم آن دوره توانبخشی قبل از عمل است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت توانبخشی قبل از عمل در کسب مهارت های شنوایی و گفتار پس از عمل می باشد.

روش پژوهش: 47 کودک از مرکز کاشت حلزون شنوایی بیمارستان لقمان براساس اطلاعات والدین از سابقه توانبخشی، در دو گروه با توانبخشی پیوسته(30 کودک) و ناپیوسته(17 کودک) قرار گرفتند. آزمودنی ها با بسته ارزیابی دوره ای شامل 5 مقیاس MAIS، MUSS، SIR، CAP و APCEIدر زمان تحویل دستگاه، 3، 6 و 9 ماه پس از کاشت ارزیابی شدند. از روش های توصیفی، اندازه گیری مکرر و تحلیل دیداری برای تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها: نمرات هر یک از دو گروه روند صعودی با اختلاف آماری معنی دار داشتند. کودکان با توانبخشی پیوسته میانگین نمرات بالاتری از کودکان با توانبخشی ناپیوسته کسب کردند. اختلاف میانگین نمرات دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که توانبخشی قبل از کاشت می تواند بر عملکرد کودکان موثر باشد. در این زمینه باید عواملی مانند نوع و میزان توانبخشی، روش ارزیابی و سن کاشت را مورد بررسی بیشتر قرار داد. نتایج این مطالعه می تواند در تصمیم گیری و توجه تیم های کاشت حلزون در توانبخشی قبل و بعد از عمل موثر باشد.

واژگان کلیدی: کاشت حلزون، توانبخشی قبل از کاشت، شنوایی، گفتار

 

 

Introduction: Cochlear implant is a continuous process in hearing impaired children, of which an important part is preoperative rehabilitation. The purpose of this study is to evaluate the importance of preoperative rehabilitation in acquiring post-operative hearing and speech skills.

Materials and Methods: A total of 47 children was evaluated from cochlear implant center at Loghman Hospital. Based on the parents' data from the history of rehabilitation, the children were divided into two groups with continuous (n= 30) and discontinuous (n= 17) rehabilitations. scores were assessed on the 5 scales of MAIS, MUSS, CAP, SIR, and APCEI at device delivery, 3, 6 and 9 month after Cochlear Implant. Data were analyzed by descriptive methods, repeated measurements, and visual analysis.

Results: The scores of both groups showed upward trends with statistically significant differences. Children with continuous and appropriate rehabilitation obtained higher mean scores than those with inadequate and discontinued rehabilitation. The difference between the mean scores of the two groups was not statistically significant.

Conclusion: This study showed that rehabilitation before Cochlear Implant can affect the performance of children. Accordingly, factors such as the type and extent of rehabilitation, assessment method and age of Cochlear Implant deserve further investigations. The results of this study can be effective in making decisions and drawing the attention of cochlear implant teams in both pre- and postoperative rehabilitations.

Keywords: Cochlear implant, Pre-implant rehabilitation, Auditory, Speech

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس: خیابان کارگر جنوبی - چهارراه لشکر - خیابان کمالی - ابتداء خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم - مرکز کاشت حلزون شنوایی

تلفن: 15 53 40 55 021 و 9 الی 05 90 41 55 021 داخلی 416